Teleoperaattoreiden yhteinen kaivuohje

Voit ladata kaivuohjeet myöd PDF-tiedoistoina:
Teleoperaattoreiden kaivuohje (lyhyt)
Teleoperaattoreiden kaivuohje

Ohjeet työskentelystä telekaapeleiden läheisyydessä

Tässä tiedotteessa on menettelytavat ja ohjeet telekaapeleiden sijaintitietopalvelusta Tietoyhteiskuntakaarilakiin perustuen:

Sijaintitiedolla tarkoitetaan viestintäverkosta tai päätelaitteesta saatavaa tietoa, joka ilmaisee liittymän tai päätelaitteen maantieteellisen sijainnin ja jota käytetään muuhun tarkoitukseen kuin viestinnän välittämiseen.

Sijaintitiedon määritelmä vastaa sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 §:n 9 kohdan mukaista paikka-tiedon määritelmää (HE 125/2003 vp). Määritelmään on kuitenkin tarkennuksen vuoksi lisätty, että sijaintitieto voidaan myös saada päätelaitteesta, jotta epäselvyyttä ei ilmenisi siitä, sovelletaanko sijaintitietoihin liittyvää sääntelyä myös esimerkiksi satelliittipohjaiseen paikannukseen.

Tietoyhteiskuntakaari

241 § Telekaapeleita vaarantava työ

Ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita. Teleyrityksen on annettava maksutta tietoja kaapeleiden sijainnista. Teleyrityksen on annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet.

242 § Telekaapeleiden sijaintia koskevien tietojen saatavuus ja tietoturva

Teleyrityksen on saatettava telekaapeleiden sijaintia koskevat tiedot (kaapelitiedot) digitaaliseen muotoon. Teleyrityksen on huolehdittava siitä, että kaapelitiedot on teknisesti mahdollista tarjota keskitetysti yhdestä paikasta. Kaapelitietoja on käsiteltävä siten, että tiedot on asian­mukaisesti suojattu tietoturvaloukkauksilta ja niiden uhkilta. Viestintäviraston määräyksellä voidaan antaa tarkempia teknisiä määräyksiä kaapelitietojen digitaalisesta muodosta sekä niiden käsittelyn tietoturvasta

Mikä on sisäverkko?

  • Sisäverkko on viestintäverkko mukaan lukien niihin liittyvät järjestelmät

  • Sisäverkko sijaitsee rakennuksessa tai rakennusten muodostaman kiinteistön alueella.

  • Sisäverkko on kiinteistön omaisuutta. (selvitysvastuu verkon omistajalla)

  • Sisäverkon kautta voi käyttää teleyritysten tarjoamia palveluja, kuten laajakaistayhteyttä tai televisiota.

  • Sisäverkko määritellään 3 §:ssä, mutta yksinkertaistettuna määräys koskee kiinteistöön elimellisesti kuuluvia ja sitä palvelevia kaapelointeja, laitteita ja tiloja, jotka eivät kuulu teleyrityksen yleiseen viestintäverkkoon

Hanki uusi ajan tasalla oleva kaapelikartta – älä käytä vanhoja karttoja!

Tilaa kaapelikartta sijaintitietopalvelusta hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 3 vrk ennen kaivutyötä (poikkeuksena hätänäytöt esim. vesijohtovuodot). Kartta toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla tai tarvittaessa postilla. Sijaintitietopalvelussa tulostetaan kartta-ote kaapelireittien sijainnista työkohteessa, annetaan kartan lukuun ohjeita ja selvitetään mahdollisesti maastossa tarvittava kaapelinnäytön tarve.

Sijaintikartat on aina hävitettävä asianmukaisesti kaivutyön päätyttyä. Määrittelyn mukaan kaapelinäyttö suoritetaan veloituksetta.

Asiakaspalvelu:
www.johtotietotietopankki.fi tai puhelin: 0800 12600 (DNA, Elisa, MPY)
www.kaivulupa.fi tai puhelin: 0800 133544
www.verkkoselvitys.fi tai puhelin: 075 7580 700 (Telia)

Operaattoripalvelu:
www.dna.fi/tuki-telekaapeleiden-sijaintitiedot
https://asiakastuki.elisa.fi/ohje/209/
www.finnet.fi/jasenyhtiot/jasenet/Sivut/default.aspx
www.telia.fi/asiakastuki/nettiyhteydet/yleista-laajakaistayhteyksista/kaapeleiden-sijainti

Tutki kaapelikarttaa AINA huolella ja toimi ennen kaivutyötä seuraavasti:

Tutki saamaasi telekaapeleiden sijaintikarttaa tarkoin ennen kaivutöihin ryhtymistä! Selvitä kaivannon viiteviivan tiedoista kaapeleiden-, putkien- ja maadoitusten määrä. Näytön yhteydessä kartta on oltava kyseisellä työmaalla. Merkitse itse kaivantoa risteävä kohta tarpeen mukaan tarkemmin esim. kepeillä. Sijaintitiedon (= maastonäytön/sijaintikartan) voimassaoloaika on kaksi viikkoa päiväyksestä.

Kaivutyöt kaapelireitin läheisyydessä

Paljasta aina kaapelireittiä lähestyttäessä käsikaivuna reitin kaikki kaapelit, putket ym. rakenteet.
Selvitä tarkoin – osa kaapeleista saattaa olla kaapelireitin keskilinjasta etäällä esim. kun reitillä on useita kaapeleita ja putkia. Tutki myös onko sähkökaapeleita – montako kaapelia löytyy yhteensä!

Kaapelit voivat sijaita myös normaalista poikkeavassa syvyydessä esim. routimisen seurauksena tai kun ojia on perattu, maita viistetty tai paikalla on tehty kunnallistekniikan kaivutöitä, joten VARO kaivutyössä tai esim. aitatolppien reikien teossa heti maan pintakerroksesta alkaen!

Huomioi AINA kaapelireittiä lähestyttäessä riittävä varoetäisyys – vähintään ±0,5 m!

Käsittele kaapeleita varoen – älä riko kaapelivaipan pintaa. Mikäli kaapeleita ei löydy kartan osoittamasta paikasta, ota aina yhteyttä sijainti­tietopalveluun, josta järjestetään kaapelinnäyttäjä paikalle.

Asettele kaapelit, putket ja mahdollisesti työssä maasta löytyneet merkkiantennit samoille paikoilleen missä ne olivatkin. Mikäli joudut siirtä­mään reitillä olevia kaapeleita tai elementtejä > 1 m, huolehdi verkoston sijainnin mittaus ennen kaivannon peittämistä. Sovi tästä kaapeli­verkon omistajan kanssa.

Mikäli näyttö jatkuu ensimmäisen kerran jälkeen pyri sopimaan uusi jatkonäyttöaika heti työn päättymisen jälkeen, jos aikaa ei voi silloin sopia muistuta että jälkikäteen tehdyllä pyynnöllä on mahdollisesti toimitusaika 3 työpäivää.

Vaurion sattuessa tai sitä epäiltäessä (esim. viilto kaapelivaippaan), on siitä heti kaivannon auki ollessa ilmoitettava operaattorille.

DNA p. 0800 300500    
Elisa p. 010 2622429    
FINNET http://www.finnet.fi/index/finnetryhma/yhtiot.html     
Telia p. 020 340 510