Anvisningar för arbete i närheten av telekablar


Detta meddelande innehåller förfaringssätt och anvisningar i anslutning till informationstjänsten med lokaliseringsuppgifter för telekablar, baserat på informationssamhällsbalken:
Med lokaliseringsuppgift avses sådan information från ett kommunikationsnät eller en terminalutrustning som anger ett abonnemangs eller en terminalutrustnings geografiska position och som används för annat ändamål än för att förmedla meddelanden.

Definitionen av begreppet lokaliseringsuppgift motsvarar definitionen av begreppet lägesinformation i 2 § 9 punkten i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (RP 125/2003 rd). Definitionen har emellertid preciserats så att lokaliseringsuppgifter kan fås också från terminalutrustning, för att det inte ska uppkomma oklarhet om huruvida regleringen ska tillämpas också på t.ex. satellitbaserad lokalisering.

Informationssamhällsbalken
241 § Arbete som äventyrar telekablar
242 § Tillgången till information om telekablars placering samt informationssäkerheten vid behandlingen av den

Teleföretagen ska se till att information om var telekablarna är placerade (kabelinformation) finns tillgänglig i digital form. Teleföretagen ska sörja för att det tekniskt sett är möjligt att tillhandahålla kabelinformationen centralt och från ett enda ställe. Kabelinformation ska behandlas på ett sådant sätt att informationen är tillbörligt skyddad mot kränkningar av och hot mot informationssäkerheten.

Kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter om kabelinformationens digitala form samt om informationssäkerheten vid behandlingen av kabelinformation.

Vad är ett inomhusnät?
- Ett inomhusnät är ett kommunikationsnät inklusive tillhörande system
- Ett inomhusnät är placerat i en byggnad eller inom ett område som hör till en fastighet som består av flera byggnader. Innan jordbyggnadsarbete, skogsarbete, vattenbyggnadsarbete eller annat arbete som eventuellt äventyrar telekablar inleds, ska den som utför arbetet för att undvika skador ta reda på om det finns telekablar inom området. Teleföretagen ska avgiftsfritt ge information om var telekablar är placerade. Teleföretagen ska ge dem som utför arbeten information och de anvisningar som behövs för undvikande av fara.
- Inomhusnätet ägs av fastigheten. (utredningsansvaret hos nätets ägare)
- Via inomhusnätet kan man utnyttja teleföretagens tjänster, till exempel bredbandsförbindelse eller television.
- Inomhusnät definieras i 3 §, men förenklat gäller bestämmelsen kablage, utrustning och lokaler som utgör en integrerad del av fastigheten eller tjänar den och som inte ingår i ett teleföretags allmänna kommunikationsnät.

1. Skaffa en ny och aktuell kabelkarta – använd inte gamla kartor!
Beställ kabelkartan från informationstjänsten med lokaliseringsuppgifter i god tid, dock minst 3 dygn före grävarbetet (undantaget nödvisning, t.ex. vid vattenledningsläckage).

Kartan skickas i första hand per e-post, men vid behov också per post. Informationstjänsten skriver ut ett kartutdrag med kabelsträckningarnas placering på grävplatsen, ger anvisningar om hur kartan ska läsas och utreder behovet av kabelvisning i terrängen. Beroende på hur saken fastställs utförs kabelvisningen avgiftsfritt. Kabelkartorna måste alltid förstöras korrekt efter utgrävningen.

Kundtjänst:
www.johtotietopankki.fi eller telefon 0800 12600 (Elisa, DNA, MPY)
www.kaivulupa.fi eller telefon 0800 133544
www.verkkoselvitys.fi eller telefon 075 7580 700 (Telia)
Operatörstjänst:
https://www.dna.fi/tuki-telekaapeleiden-sijaintitiedot
http://asiakastuki.elisa.fi/ohje/209/
http://www.finnet.fi/jasenyhtiot/jasenet/Sivut/default.aspx
https://www.telia.fi/asiakastuki/nettiyhteydet/yleista-laajakaistayhteyksista/kaapeleiden-sijainti

2. Studera ALLTID kabelkartan noggrant och gör så här innan grävarbetet inleds:
Studera positionskartan för telekablarna noggrant innan grävarbetet inleds! Se efter i uppgifterna för kabeldikets referenslinje och utred antalet kablar, rör och jordningar. Vid visningen ska kartan finnas på den aktuella grävplatsen. Markera vid behov själv, t.ex. med käppar, det ställe där grävarbetet kommer att stöta på en kabel. Lokaliseringsuppgiften (= terrängvisningen/positionskartan) gäller i två veckor från angivet datum.

3. Grävarbete i närheten av kabelsträckning
När grävarbetet närmar sig en kabelsträckning ska alla kablar, rör och liknande i sträckningen alltid friläggas manuellt.
Gör utredningen noggrant – en del av kablarna kan ligga rätt långt från kabelsträckningens centrumlinje, t.ex. då det i en sträckning finns flera kablar eller rör. Undersök också om det finns elkablar – och hur många kablarna är sammanlagt!
Kablarna kan också ligga på ett djup som avviker från det normala t.ex. till följd av tjäle eller dikesrensning, för att marken har fasats av eller för att det har grävts för kommunalteknik på platsen, så vid grävarbeten eller t.ex. när man gräver hål för staketstolpar gäller det att SE UPP – direkt från och med markens ytskikt!

Beakta ALLTID ett tillräckligt säkerhetsavstånd när grävarbetet närmar sig en kabelsträckning – minst ±0,5 m!

Hantera kablarna försiktigt – förstör inte kabelmantelns yta. Om kablarna inte finns på den plats som kartan anger ska informationstjänsten med lokaliseringsuppgifter alltid kontaktas så att en kabelvisare kan skickas till platsen.

Placera kablar, rör och eventuella markeringspinnar som hittats under arbetet tillbaka så som de var. Om du blir tvungen att flytta kablar eller element från sträckningen > 1 m, ska du se till att nätverkets placering mäts innan kabeldiket täcks över. Kom överens om detta med kabelnätets ägare.

Om visningen drar ut på tiden så att du måste komma överens om en ny tid, bör du göra det genast efter slutfört arbete. Om en ny tid inte kan avtalas genast, bör du påminna om att en begäran senare eventuellt kan kräva 3 arbetsdagar att expediera.

Vid skada eller misstanke om skada (t.ex. snitt i kabelmanteln) ska detta genast, medan kabeldiket ännu är öppet, meddelas operatören.
Elisa tel. 010 2622429;
DNA tel. 0800 300500;
FINNET http://www.finnet.fi/index/finnetryhma/yhtiot.html;
Telia tel. 020 340 510