Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Johtotietopankki.fi-verkkosivut

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Erillisverkot Oy
Tekniikantie 4 B
PL 357
02151 Espoo
puh. 0294 440 500

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot
Johtotieto Oy
Petri Nuutinen
etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi
puh. 0294 440 500

3. Rekisterin nimi
Erillisverkkojen sidosryhmäviestintärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Suomen Erillisverkot Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten asiakas/yhteistyöyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä.

Yhteystietoja käytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoidossa. Tietoja käsitellään henki-lötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

• Henkilön etu- ja sukunimi ja yhteystiedot
• Yhteysloki
• Postituslistat, (esimerkiksi uutiskirjeet)
• Palveluiden käyttö
• Tarjouspyynnössä kysyttävät tiedot
• Johtojen sijaintitiedustelupyynnöt

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

• Yritykseltä ja henkilöltä itseltään
• Muista asianmukaisista julkisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuo-lelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle. Rekisteri on suojattu ulko-puoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkas-tuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekis-teröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasiois-ta vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.