Ta reda på positionen

Då du på förhand kontrollerar var ledningar och kablar finns på ett grävområde, slipper du olyckor och skador samt därav följande förseningar och eventuell ersättningsskyldighet i ditt arbete.


Grävarens 24/7

Logga in
Du kan själv när som helst, enkelt och avgiftsfritt, göra en förutredning om underjordiska ledningar! Inloggningen i tjänsten sker med nätbankskoder eller mobilcertifikat, vilket ger en mycket hög datasäkerhet.

Kabelinformation

Förfråga
Beställ kabelkarta eller visning med formuläret här. Om du vill kan du fastställa exakt grävplats på kartan, som sedan följer med beställningsformuläret till Johtotietos kundtjänst för analys.

Ledningsägare som deltar i tjänsten

Vi har riksomfattande verksamhet. De viktigaste teleoperatörerna och energibolagen i vårt land, bland annat DNA, Elisa, Fortum och Gasum, anlitar vår yrkesskicklighet. I vår tjänst finns också många lokala tele-, el- och gasbolag samt kommuner.  Se den kommunspecifika listan över ledningsägare i vår tjänst.

Anvisningar för arbete i närheten av telekablar

Anvisningar för arbete i närheten av telekablar -meddelande innehåller förfaringssätt och anvisningar i anslutning till informationstjänsten med lokaliseringsuppgifter för telekablar, baserat på informationssamhällsbalken: Med lokaliseringsuppgift avses sådan information från ett kommunikationsnät eller en terminalutrustning som anger ett abonnemangs eller en terminalutrustnings geografiska position och som används för annat ändamål än för att förmedla meddelanden.


Anvisning för grävare: gör dessa fyra saker, innan du börjar gräva

  1. Kontrollera i vilken kommun grävplatsen finns, omfattningen på arbetet, grävningsdagen och starttiden, uppskattad längd på arbetet samt det grävande företaget samt kontaktperson och dennas kontaktinformation.
  2. Gör en kabelförfrågan senast tre arbetsdagar före grävningen genom att logga in i tjänsten Grävarens 24/7 eller gör en positionsförfrågan utan inloggning. Du kan också ringa det avgiftsfria servicenumret 0800 12600. Samtidigt utreds också behovet av en kabelvisning.
  3. Johtotieto informerar om de ledningar som omfattas av tjänsten. Om det på grävplatsen finns ledningsägares ledningar och kablar som inte omfattas av Johtotietos tjänst, får du med e-post kontaktinformationen till ägarna.
  4. Observera att vid samma grävpunkt kan det finnas flera parallella ledningar, rör och jordningar. Kom ihåg att en ledning kan finnas på ett annat djup än det som uppgetts till följd av att tjälen eller tidigare grävjobb har flyttat dess läge.